VPP Special Session-ko ong•atchina mol•mole Skotong Minister-na lekka seata  

0

Shillong, April 8, 2023: The Voice of the People’s Party (VPP), Bristibar salo a•dokni Skotong Minister Pa Conrad K.Sangma-na mol•mole segipa lekkako on•angaha.

VPP dol a•doko Special Assembly Session-ko ong•ate, a•doko so•sojengjeng ong•enggipa, State Reservation Policy-ni bidingo apsan chanchirimna gita Skotong Minister-ko mol•mole lekka seataha.

Skotong Minister-na seatgipa lekkako Secretariat Office-o on•neani ja•man, VPP-ni General Secretary Dr Ricky Syngkon, kobor ra•timgiparangna aganengon, “Chinga VPP dolni gita, Special Sesdion-ko ong•attaie, chanchina nangchongmotgipa obostani bidingo apsan chanchirime an•tangtangni miksonganirangko saksa sakgipin-na agan-talatgrike, ia Job Reservation Policy-ni gimin niamrangko tarina miksonge, Skotong Minister Conrad Sangma-na mol•mole segipa lekkako on•na re•baha” ine aganaha.

Skanggipa VPP dolni ja•ku de•ani, jean a•dokni Skotong ong•engachim, Special Session-ko ong•attaina nanga aro member sakantini jera ra•anirangko knachakgrike, da•o ong•enggipa Reservation Policy-ko nipiltaina nanga, ine Dr Synkon agandapataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.