GSU, Division-tangni manderangko skigipani kamo rakkichina dabia

0

Tura, September 17, 2022: Garo Students’ Union (GSU) Western Zone, (North) Dadenggre Sub-Division-ni ning•o donggipa skulrango gipin Division-ni manderangko skigipani kamo rakkianiko raken jegalataha.

GSU WZ (North) Dadenggre-ni President Tengsan Marak-ni janapatani gitade, Dadenggre Sub-Division-ni manderangko gipin Division-rango kamna galpaoba ra•chakja, indiba Dadenggre Division-ode, gipin division-ni manderangko skigipani kamo rakkiskaenga. Iara division-tangni manderangko onchepani ong•jaenga ine sing•doangaha.

“Chinga GSU Dadenggre Sub-Division-ni ning•o donggipa skulrango gipin Division-ni manderangko skigipani kamo rakkianiko raken jegala. Dadenggre Sub-Division-ni ning•o skigipani kamna kragipa aro MTET pass ka•gipa manderang bang•en gnang, uni gimin uamangna skanggipa cholko on•chengna nanga. Dadenggre Sub Division-o skigipani kamrang Temporary, Contractual ba Permanent ong•genchimoba, Division-tangni manderangna skanggipa kamko on•chengna nanga” ine Tengsan Marak dabiangaha.

Indake GSU, Dadenggre Sub-Divisional School Education Officer (SDSEO)-na Sukrobar salo lekka sedoate kamo rakkianggipa manderangko ta•rake ra•galenba Division-tangni manderangna cholko on•china aro uamangko kamo rakkiangchina GSU dabiangaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.