Asanang PHC-o sagiparangko sanna pallangrang chu•ongja 

0

Tura, Aug 13, 2022: Asanang Primary Health Centre (PHC)-o sagiparangko sanna pallangrang chu•ongjani gimin manderang namen neng•nikaniko man•enga ine parakataha.

Asanang PHC-o pallang ge•kolgrik (20)-san dongaiani gimin bang•a sagipa manderangko sanna pallang chakjani gimin sagiparangko a•palosa sanna nangenga ine u•iataha.

Unbaksana sagiparangko check up ka•na Dokdor-rangko somoi gita man•jani a•selba sagiparang neng•nikaniko man•enga.

Manderangni janapatani gitade, Asanang PHC gipin PHC-rangna bate ong•sibatsranggipa ong•a, niamnasa Tura-oni km 19 mang chel•ao PHC-ko donaha, maming namgni dongja ine jjanapataha.

Uni gimin District Administration aro a•dok sorkari ta•rake nirokaniko dakenba chu•onga gita pallangrangko bariatchina aro hospitalo jakkalna nanggipa bosturangko chu•onga gita sokatpachina, somoi gita dokdor-rangko hispitalo asongatpachina jolni manderang mol•molataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.