AKHAF ma•mongni Home Minister-na lekka sedoata

0

Ranikor, June 22, 2022: All Khasi Hills A•chik Federation (AKHAF) South West Khasi Hills a•jani Ranikor C&RD Block-ni ning•o donggipa bang•a songrang chi bannanichi nosto ong•aha ine janapataha.

Indake bang•a nokdangni manderang nok-jamrang gri, cha•a ring•a gri duk mikchi ong•e dongna nangengahani gimin AKHAF ma•mong sorkarini Home Minister Amit Shah-na Budbar salo lekka sedoataha.

“SWKH a•jani bang•a songrang chi sripani a•sel bang•en nosto ong•ako man•aha. Salantio nangenggipa cha•a ringanirangko bree cha•na gitaba bajar anti pilakkon chi sripahani gimin nosto ong•tokaha. Indake pilak nokdangni manderang cha•a ringa gri ka•oksie dongna nangtokenga ineba janapataha.

Unbaksana, Ranikor-oni Baghmara-ona tarienggipa State Highway (SH) soroko a•a rudape nosto ong•ahani gimin re•a doanirangko champengataha” ineba janapataha.

South West Khasi Hills a•jani ning•o nosto ong•ako man•gipa songranga Moheshkola, West Khasi Hills-ni ning•o donggipa Khalu, Rengdim aro Ryngku ong•a. Nosto ong•ako man•gipa nokdangni manderang relief camprango dongchake uamang neng•nikanirangko man•enga. Indiba a•dok sorkari da•alona kingkingba chu•onga gita cha•anirangko sokatkuja. Songni manderang sorkarioniko mirong packet 2 mangmangkosan man•sokuenga. Sorkari indake manderangko galchipe donggenchimode banoni miko cha•e janggi tanggen. Uni gimin manderangni neng•nikanirangko sorkari nichake dongna nangja, uamangna ta•rake dakchakanirangko sokatna nangchongmota ine AKHAF-ni Publicity Secretary Marak janapataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.