TGC-o poraienggipa chatro chatrirang namen neng•nikaniko man•enga

0

Tura, April 27, 2022:Tura Government College (TGC)-o form-rangko on•gipa counter-rang komian baksa kam ka•giparangba chu•ongjani a•sel poraienggipa chatro chatrirang, Admission aro porikkana form-rangko ra•na aro gapate submit ka•ani somoio namen neng•nikaniko man•enga ine u•iataha.

TGC-o ong•enggipa obostani gimin, FKJGP TGC Cell-ni Chairman Salsal Sangma-ni u•iatani gitade, TGC-o chu•onga gita form-rangko on•gipa counter-rang dongjani gimin aro kam ka•giparang chu•ongjani gimin da•o gita form fillup ka•ani somioo chatro chatrirang bilongen namen neng•nikaniko man•enga. Mongsongbate pringo poraienggipa chatro chatrirang, pringoni class matchote joljol cha•gija ringgija salgimik okria chake form-rangko ra•na line-o chadenge sengna nangenga, uni gisepon basakobade attamrangosa form-rangko ra•angna gita man•enga. Bilsianti TGC-o poraienggipa chatro chatrirang form fill up ka•ani somoio namen neng•nikaniko man•tokenga ineba u•iataha.

Uni gimin, West Garo Hills a•jani Deputy Commissioner, TGC-o ong•enggipa obostarangko ta•rake nirokatpachina Salsal Sangma mol•molataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.