Skotong Minister Kharkutta-o game ge•e cha•giparangna dakchakaniko on•anga

0

Tura, September 21, 2022: Meghalaya a•dokni Skotong Minister Pa Conrad Sangma, Budbar salo North Garo Hills a•jani ning•o donggipa Kharkutta jolni nokdang ge 1225 Producer Group (PG)-rangna ‘FOCUS +’ ni gita tangka gong lak 12.25-ko on•angaha.

FOCUS+ program-ko a•dokni game ge•e cha•enggipa manderang jemangan jaktangchi kamrangko ka•e janggi tangenggipa manderangna dakchakaniko on•na gita Skotong Minister ia program-ko ra•baaha. Ia scheme-o pangchake tangka gong hajar 5-ko kangal cholgri nokdang ge•prakna uamangni account-o joljol tangkako chipatgen ine aganamgaha.

Rural Backyard Piggery Scheme PROGRESS-ni gita beneficiary sakprakna wak mangbri (bima mang gittam aro bipa mangsa)-ko suale on•engaha. Ia PROGRESS Scheme-o pangchake jillanirangko songni manderangna suale dakchakaniko on•na miksongani ong•a. Ia Scheme a•dokni kangal cholgri manderang nokdang ge 10,000-na jillanirangko suale dakchakaniko on•angan baksana a•doko wakrangko bading chiwalaniko baridapatna dakchakani ong•a. Indake NGH a•jani ning•o donggipa dam 3 Block-rangni ning•o donggipa nokdang ge 500 manderangna, wak mang 2000-ko Skotong Minister suale on•angaha.

Uasan ong•aigija YESS Meghalaya program-ni gitaba NGH a•jani dol 11 chadambe dolrangna tangka gong 4.8 lak-rangko suale on•angaha.

Indake ia tom•anio jinmana aganprakengon, “A•dokni kangal cholgri aro game ge•e cha•enggipa manderangko nirok simsake uamangna dakchakaniko on•anian a•dok sorkarini miksongani ong•a. A•dok sorkari bilsibrini gisepo game ge•e cha•giparangna dingtang dingtang scheme-rangko ra•bae dakchakanirangko on•enga. Chinga changsano ia dakchakaniko on•na man•jaoba, chinga dakchakaniko gimikchin sokatna krengbee kamrangko ka•anga” ine Pa Conrad Sangma aganangaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.