Tura Govt Kolege-ni chatri saksa form fill-up ka•na line ka•mittingo ga•ake siboka

0

Tura, May 3, 2022: Tura Govt. Kolege-o poraienggipa chatro chatrirang bilsianti porikkana form-o see gapatani aro admission ka•ani somoio namen neng•nikaniko chagrongenga ine Students Union-ni dilgipa Te Salsal Sangma u•iataha.

Salsal Sangma-ni u•iatani gitade, Tura Govt. Kolege-o kam ka•giparang chu•ongja aro form fill-up ka•ako ra•chakgipa counter ge•sa mangmangsan ong•ani gimin ritchani ritcha chatro chatrirangni form fill-up ka•ako ra•chaksona amchakja. Uni a•sel bang•a chatro chatrirang form fill-up ka•na aro admission ka•na salgimik cha•gija ringgija okriako chake sal rakao chadenge line ka•na nang•enga.

Indake salgimik form fill-up ka•na line ka•mitting somoio chatri saksa Sombar salo ga•ake sibokaha, uko bikan ambulance gario sanna gita hospital-ona ra•angaha. Indakgipa obostarang Tura Govt. Kolege-o ong•enga, uni gimin Kolege-ni authority-rang aro district administration chatro chatrirangni neng•nikaniko ta•raken nirokatna nanga. Mikkangchi iana batgipa obostarang ong•naba donga ine kolege-ni dilgipa saksa parakataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.